1 2 3 4 5 6

تاجربــان برهـان تجـارت

** دپارتمان ( تاجربان برهان تجارت ) که با نام اختصاری ** تاجربان ** فعالیت می نماید ، عبارت از یک مجمومه مدیریتی می باشد که با ارایه راهکارهای اجرایی و ویژه ازمرحله شکل گیری ایده تجاری تا آماده سازی و حضور محصولات برند در بازار در راستای تحقق خواسته های صاحبان برند همراه آنان بوده و برنامه های خاص برای ادامه مسیر موفقیت برند را تدوین می نماید ، بنحویکه صاحبان برند اطمینان خاطر خواهند داشت که با اجرای برنامه های راهبردی تاجربان، دستیابی به بازار مطلوب و هدف برای محصولات و خدمات برندشان هموار و قابل دسترس خواهد شد**